www.cona-sport.com

                           

               Autoshkolla"cona sport" Prezenton Shenjat e Rrezikut  në komunikacionin rrugor !!!

                                                          Shenjat e Rrezikut:

 
Shenjat e rrezikut shërbejnë për ti njoftuar pjesmarrësit për rrezikun që paraqitet në vendin e caktuar të rrugës, përkatësisht për natyrën e rrezikut për pjesën e caktuar të rrugës.
Vendosen: jashtë vendbanimit në largësi prej 150 m- 250 m ndërsa në vendbanim në largësi edhe më të vogël se 150 m.
 
 
Shenjat e rrezikut kanë formë trekëndëshi me një anë në pozitë horizontale dhe majen e kundërt të kthyer përpjetë( prej tyre bëjnë perjashtim shenjat: kryqi i andreut dhe afrimi i rrugës përtej hekurudhes me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse , përkatësisht pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse). Kanë ngjyrë të verdhë, skajet e trekëndshit janë ngjyrë të kuqe dhe simbole ngjyrë të zezë.
        
 
 Kryqëzim me rrugen dytësore nën kënd         Lidhja me rrugen dytësore nën              Lidhja me rrugen dytësore nën               Përplasja apo hedhje gurësh
           të drejtë nga te dy anët                   kënd të drejtë nga ana e majtë            kënd të drejtë nga ana e djathtë                    nga rrota e mjetit
   
  Qarkullimi zhvillohet në të dy kahjet            Përparësin e kalimit e kan mjetet që          Rrugë jo e rrafshtë me qafë                Rrugë jo e rrafshtë me gunga
               e komunikacionit                          vijnë nga kahu i kundërt i rrugës
 
    Ngushtim i rrugës ngatë dy anët           Ngiushtim i rruges nga ana e djathtë        Ngushtim i rruges nga ana e majtë                        Ura lëvizëse
 
 
    Kthesë e rrezikshme në të majtë             Kthesë e rrezikshme apo kthes e            Kthesë e rrezikshme apo kthes e                    Kthesë e rrezikshme
                                                             një pas njëshmne ku e para është          një pas njëshmne ku e para është
                                                                 djathtas dhe e dyta majtas                     majtas dhe e dyta djathtas
        Përpjetëze e rrezikshme 10%               Teposhtëze e rrezikshme 10%             Shembje gurësh nga ana e majtë            Shembje gurësh nga ana e djathtë
 
 
     Afërsin e vendkalimit të shënuar                      Fëmijët në rrugë                                 Biçiklistet në rrugë                              Rrugë e rrëshçitëshme
                   këmbësorë
 
        Kafshët shtëpiake në rrugë                         Egërsirat në rrugë                                  Rreziku në rrugë                                    Erërat anësore
 
 
     Afërsin e kalimit të rrugës nëpër                   Afërsin e kalimit të rrugës nëpër                              Tuneli                                       Hekurudhë Tranvaji
   binarët hekurudhorë pa mbrojtëse               binarët hekurudhorë me mbrojtëse
            ose gjysmëmbrojtëse                              ose gjysmëmbrojtëse
 Afërsi e udhëkryqit me qarkullim     Kryqëzim i rrugës me rëndësi        Afërsi tek sinjalet ndriquese        Afërsi e pistes së Aeroplanëve
           rrethrrotullues                              të njejtë                             në komunikacion
 
                      
      Lidhje me rrugen dytësore             Lidhje me rrugen dytësore                Kthesë djathtas                       Punimett në rrugë
   nën këndë të ngushtë nga ana       nën këndë të ngushtë nga ana
                  e djathtës                                e majtë
 
                                       
                                               Kryqi i Andreut                 Kryqi i andreut
                                                   Shënon vendin ku rruga kalon       Shënon vendin ku rruga kalon
                                                    përtej hekurudhës në nivel,         përtej hekurudhës në nivel,
                                             pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse   pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
                                                        me një palë binarë!               me dy e më shumë palë binarë!
  
       Kryqi i Andreut vendoset në largësi prej 10m nga binari më i afërt e nëse paraqitet
nevoja edhe më afër binarit por jo më afër se 3 metra.
              
          Afrimi i kalimit të rrugës nëpër binarët hekurudhorë           Afrimi i kalimit të rrugës nëpër binarët hekurudhorë         
             me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse                pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
      (Çdo shirit i pjerrët shënon largësin nga hekurudha për:)     (Çdo shirit i pjerrët shënon largësin nga hekurudha për:)
                             Shiriti i 1:   80 metra                                                         Shiriti i 1:   80 metra  
                                    Shiriti i 2: 160 metra                                                         Shiriti i 2: 160 metra
                                    Shiriti i 3: 240 metra                                                         Shiriti i 3: 240 metra
 .
                                                Për të gjtha vrejtjet apo kshillat e juaja, mund të klikoni në linkun "Na Shkruani"