www.cona-sport.com

                      

 Autoshkolla " cona sport " Prezanton Shenjat e Lajmërimit në Komunikacionin Rrugor !!!

                                  Shenjat e Lajmërimit: 

 

  Shenjat e lajmërimit u ofrojnë pjesëmarrësve të trafikut lajmërimet e nevojshme për rrugën nëpër të cilen lëvizin, emërtimin e vendeve nëpër të cilat rruga kalon, largësinë nga ato vende, lajmërojnë për përfundimin e ndalesave të dhëna më herët me shenja të urdhërave të prera, si dhe lajmërime të tjera të nevojshme për pjesëmarrësit e trafikut.

  Shenjat e lajmërimit kanë formë katrori, katërkëndëshi këndëdrejtë. Ngjyra themelore e shenjave të lajmërimit është e verdhë me simbole e mbishkrime ngjyrë të zezë, përkatësisht ngjyrë të kaltërt me simbole e mbishkrime ngjyrë të bardhë e të zezë.

 

         Rrugë me përparësi kalimi.                 Mbarimi i rrugës me përparësi Kalimi.         Shtrirje apo zgjatje e rrugës me              Përparësi kalimi në krahasim me

                                                                                                                                   përparsi kalimi.                             mjetet nga kahu i kundert.

 

                                         

       Rrugë me qarkullim njëkahësh.                              Një Kahje.                                    Rrugë pa dalje (qorre).                      Rreshtim i mjeteve me

                                                                                                                                                                                    emërtim të vendbanimeve.

 

                                                                                  

                           I afrohemi udhëkryqit dhe duhet të                 Autoudhë-Fillimi i autoudhës              Mbarim i Autostardes (autoudhës)     

                           rreshtohemi në shiritin për drejtimin                 ku vlejnë rregulla të veqanta.                                                                              

                                          e zgjedhur.  

 

                     

  Rrugë e rezervuar për qarkullimin      Mbarimi i Rrugës së rezervuar          Emërtimi i Vendbanimit.                Mbarim i vendbanimit.

                  e automjeteve.                           për qarkullimin e automjeteve.

 

                                               

 Shiriti i komunikacionit për mjetet                    Mbarimi i Shiritit të komunikacionit           Fillimi i Shiritit për komunikacionin     Mbarim i shiritit të komunikacionit për

 e transportit publik të udhëtarve.                      për mjetet e transportit publik                 e mjeteve të ngadalshme.                   mjetet e ngadalshme.

                                                                               të udhëtarve.  

 

                                 

                               Shpejtësi që rekomandohet.                              Numër i rruges.                                 Numri i rrugës nderkombtare.

 

                                              

                        Vendkalimi i shënuar për Këmbësorë.             Nën kalimi ose mbi kalimi i shënuar për                     Udhëtreguesi. 

                                                                                                      këmbësorë. 

                             

                                            Spitali.                         Stacioni i ndihmës së parë.                               Qafë Mali.

                                                   

                                  Kalueshmëria e rrugës.                                        Emër Lumi                    Udhëtregues mbi rrugën automobilistike në portal.

                          

                                                                        

                    Mbarim Kufizimi i shpejtësis 40 km/h.                      Mbarim i të gjitha ndalesave.             Mbarim ndalimi i parakalimit per të gjitha mjeteve

                                                                                                                                               me veprim motorik perpos motoqikletes pa karrocë.

 

                                                                                                  

                                    Vend-parking.                                          Parking me kohë të kufizuar.              Hyrje në zonën ku është e kufizuar kohëzgjatja

                                                                                                                                                                            e parkingut.

 

                                                                                     

                             Kthesë e ashpër në të djathtë.                               Dalje nga Autoudha.                                         Udhëkryq.

              

                             

                                                                                      

                      Mabrim i kufizimit të shpejtësis 60 km/h.             Mbarim i shpejtësis më të vogël të lejuar.         Mbarim i përdorimit të zinjaleve zanore.

 

                                                                                    

                          Mbarim i shtegut për çiklistë.                                 Mbarim i shtegut për këmbësor.                      Mbarim i shtegut për kalorsë.

 

                                                                                                     

                                       Telefoni.                                                   Pompë Derivatesh                                     Shërbimi i Zjarrëfiksëe.

                                                                                                     

                                 Hoteli ose Moteli.                                                   Restorani.                                                  Kaffeneja.

                                                                                                      

                         Terren i rregulluar për shëtitës.                          Terren për kampim nën çadra.                           Terren për kampim në rimorkio.

 

                                                                                                       

                       Mjeti për ndihmë në rrugë.                           Vend-ndalim ose qëndrim për Autobusë.             Terren për kampim nën çadra dhe rimorkio. 

 

                                                                                                     

             Ofiqinë për riparimin e mjeteve (service).       Limani-Porti detarë.                                    Shtëpi malore.

                                                                                                

                                Aeroporti.                                                              Informatori.                                             Fëmijët në rrugë.

 

 

 

 .Punoi: Autoshkolla "cona sport" Podujevë 

Ju Faleminderit për viziten tuaj!!!!!
Për të gjtha vrejtjet apo kshillat e juaja, mund të klikoni në linkun "Na Shkruani: